06/10/2007 | 2972 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6772/VP-ĐTMT
Về thu hồi 6.000m2 đất bờ rạch Tắc Rỗi để phục vụ triển khai dự án BOT cầu Phú Mỹ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi :

Sở Tài nguyên và Môi trường;
Sở Giao thông-Công chính;
Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
Ủy ban nhân dân quận 7.

 

Xét đề nghị của Sở Giao thông-Công chính tại Công văn số 606/SGTCC-GTT ngày 25 tháng 9 năm 2007 về thu hồi 6.000m2 đất bờ rạch Tắc Rỗi để phục vụ triển khai dự án BOT cầu Phú Mỹ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo như sau :

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Giao thông - Công chính, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận 7 xác định rõ ranh giới ảnh hưởng luồng rạch Tắc Rỗi để đề xuất điều chỉnh quyết định thu hồi đất đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ trong đó có phần đất của Công ty TNHH một thành viên công nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên để các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên : Kèm CV số 606/SGTCC-GTT;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- Công ty TNHH một thành viên
 Công nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/ĐT;
Phòng ĐTMT, ĐT, THKH;
Lưu: VT, (ĐTMT-VH) MH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Huỳnh Kim Phát

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6772/VP-DTMT, CONG VAN 6772, THANH PHO HO CHI MINH, BAT DONG SAN, XAY DUNG- DO THI