24/08/2009 | 1822 Lượt xem |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số : 6492/NHNN-TT
V/v thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị TCCƯDVTT dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố;
- Vụ Tài chính - Kế toán;
- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;
- Văn phòng đại diện NHNN tại TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Quản trị NHNN.

 

Thực hiện chức năng quản lý hoạt động thanh toán và giám sát các hệ thống thanh toán, theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tại Công văn số 409/NHNN-PTH4 ngày 17/8/2009 và đè nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 794/NHNN-TTH4 ngày 19/8/2009 về việc thay đổi thông tin dùng trong giao dịch thanh toán , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thống báo về việc thay đổi tên dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán như sau:

1.Ngân hàng TMCP Hàng HảI Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc – Phòng Giao dịch Việt Trì (mã ngân hàng 25302001) thành : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

2. Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Huế (mã ngân hàng : 46203001) thành: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

3. Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế (mã ngân hàng: 46201001) thành : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

4. Chi nhánh Ngân hàng Công thương Phú Bài ( mã ngân hàng :46201002) thành : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Bài

Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước khi nhận được Công văn này cần cập nhật danh sách các đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước để thực hiện giao dịch thanh toán chính xác, an toàn./.

 

 

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Kim Chinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6492/NHNN-TT, CONG VAN 6492, NGAN HANG NHA NUOC, THAY DOI TEN GIAO DICH, TO CHUC CUNG UNG DICH VU THANH TOAN, THANH TOAN QUA NGAN HANG NHA NUOC, TIEN TE - NGAN HANG