30/11/2011 | 1543 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6005/BNN-KHCN
V/v Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp-thủy sản.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

…………………………………
…………………………………

 

Thực hiện quy định quản lý dự án đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tăng cường trang thiết bị công nghệ sinh học thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn” và “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản”.

Nội dung: Kiểm tra tiến độ, thủ tục đầu tư các dự án thuộc chương trình; hướng dẫn, xử lý các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Thành phần:

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện Vụ Kế hoạch;

- Văn phòng công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản.

Thời gian: theo lịch đính kèm.

Kinh phí cho đoàn: Do Văn phòng Công nghệ sinh học chi trả.

Kính đề nghị các đơn vị tham gia đoàn kiểm tra cử người để Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sắp xếp, bố trí nội dung, hành trình.

Chủ đầu tư của các dự án chuẩn bị báo cáo, hồ sơ liên quan (bản chính và bản sao) để làm việc với Đoàn kiểm tra.

Kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng

 

LỊCH KIỂM TRA

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 6005/BNN-KHCN ngày 30 tháng 11 năm 2011)

TT

Dự án

Chủ đầu tư

Thời gian

Ghi chú

1.

Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ tế bào và công nghệ cao Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam

Viện trưởng Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam

14g00 ngày 05/12/2011

 

2.

Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ sinh học lâm nghiệp cho Phân viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Phân viện trưởng Phân viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

8h30 ngày 06/12/2011

 

3.

Đầu tư tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy chuyên ngành công nghệ sinh học Trường CĐ Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

Hiệu trưởng trường CĐ Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

8h30 ngày 07/12/2011

 

4.

Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ sinh học cho Viện Nghiên cứu Ngô thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô

14h00 ngày 07/12/2011

 

5.

Tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm công nghệ sinh học thuộc phòng sinh học thực nghiệm Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

14h00 ngày 10/12/2011

 

6.

Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm di truyền chọn giống và bảo tồn nguồn gien thủy sản cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

14h00 ngày 15/12/2011

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6005/BNN-KHCN, CONG VAN 6005, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, CHUONG TRINH CONG NGHE SINH HOC, LINH VUC THUY SAN, TAI NGUYEN- MOI TRUONG