30/09/2002 | 3061 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5423/VPCP-QHQT
V/v Tham gia Công ước
138 của ILO

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em,
- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 89/TTr-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9  năm 2002) về việc tham gia Công ước 138 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

1. Đồng ý trình Chủ tịch nước xem xét việc Việt Nam tham gia Công ước 138 về tuổi tối thiểu được đi làm việc của ILO.

2. Giao  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo tờ trình của Chính phủ trình Chủ tịch nước việc tham gia Công ước trên, kèm theo bản Tuyên bố phạm vi giới hạn áp dụng của Công ước đối với Việt Nam và chấm dứt hiệu lực Công ước số 5 của ILO.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5423/VPCP-QHQT, CONG VAN 5423, VAN PHONG CHINH PHU