28/02/2011 | 2792 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 515/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam

Trả lời công văn số 01/2011/CV-HC ngày 15 tháng 01 năm 2011 của Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam về việc hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm, sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, mục V Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì người lao động làm thêm giờ vào ban đêm được người sử dụng lao động trả tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính trả theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả

x

130%

x

150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó, tiền lương giờ thực trả được tính theo điểm a, khoản 2, mục V Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 515/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 515 2011, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, TIEN LUONG LAM THEM GIO VAO BAN DEM, LAO DONG - TIEN LUONG