23/08/2010 | 1400 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5044 / BGDĐT-GDTH
V/v: Đánh giá năng lực giáo viên dạy thí điểm CT Tiếng Anh Tiểu học

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Ông /Bà Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để triển khai dạy thí điểm Chương trình tiếng Anh Tiểu học bắt đầu từ lớp 3 trong năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo mời các Sở có nguyện vọng dạy thí điểm Tiếng Anh theo chương trình lập danh sách các giáo viên tiếng Anh tiểu học đã có chứng chỉ TOEFL 550 hoặc IELTS 6.0 ( theo bảng đính kèm) và gửi danh sách về Bộ .

Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo viên có nguyện vọng được khảo sát.

Điều kiện: Giáo viên đang dạy tiếng Anh ở trường tiểu học, có trình độ Cao đẳng sư phạm tiếng Anh trở lên ( theo mẫu đính kèm).

Địa điểm: Hội trường số 7 Khách sạn La Thành, số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian: 8 giờ sáng ngày 27 tháng 8 năm 2010.

Kinh phí đi lại và ăn ở do địa phương tài trợ theo chế độ hiện hành.

Danh sách giáo viên tiếng Anh tiểu học có chứng chỉ TOEFL 550 hoặc IELTS 6.0 và danh sách giáo viên tham gia khảo sát năng lực Tiếng Anh gửi về Vụ Giáo dục Tiểu học-Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 16 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2010.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ông Nguyễn Song Hùng, Chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 0913317329, Fax: 04.38681079, E- mail:nguyensonghung@yahoo.com.

Cảm ơn sự cộng tác của Quý Sở.

 

 

Nơi nhận:
-Như kính gửi (để t/h);
-BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
-Vụ HTQT, Tổ thư ký Đề án NN, Viện KHGDVN, NXBGDVN (để t/h);
- Lưu:VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP….
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:

V/v: DS GV có chứng chỉ TOEFL, IELTS

……….ngày…… tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Vụ Giáo dục Tiểu học

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC CÓ CHỨNG CHỈ TOEFL / IELTS

 

STT

Họ và tên giáo viên

Trường

TOEFL 550

IELTS 6.0

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cộng

 

 

 

 

 

Danh sách này có……. người.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP….
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:

V/v: đăng ký GV tham gia khảo sát

……….ngày…… tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Vụ Giáo dục Tiểu học

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH

 

STT

Họ và tên giáo viên

Trường

Trình độ đào tạo

Số năm dạy T. Anh tiểu học

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cộng

 

 

 

 

 

Danh sách này có……. người.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5044/BGDDT-GDTH, CONG VAN 5044, BO GIAO DUC VA DAO TAO, CHUONG TRINH TIENG ANH TIEU HOC, DANH GIA NANG LUC GIAO VIEN, GIAO DUC