28/06/2005 | 2467 Lượt xem |

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 494/TGCP 
V/v phát hành biểu mẫu hướng dẫn

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2005

 

Kính gửi:

- Ban Tôn giáo;
- Ban Tôn giáo - Dân tộc;
- Ban Dân tộc - Tôn giáo;
- Phòng Tôn giáo thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW.

Ngày 01/3/2005 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ, nhà tu hành, chức sắc, tổ chức tôn giáo và cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo trong hoạt động tôn giáo và quản lý nhà nước đối với hoạt động này, Ban Tôn giáo Chính phủ đã xây dựng và phát hành 13 biểu mẫu từ M1-M13 và tiếp tục xây dựng 19 biểu mẫu hướng dẫn sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của các địa phương và các Bộ, ngành liên quan, trong đó có các biểu mẫu từ A 2.1 đến A2.5 thuộc thẩm quyền của địa phương và biểu mẫu từ M14 đến M 21 hướng dẫn thủ tục hành chính trong hoạt động tôn giáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Biểu mẫu được xây dựng không thuộc loại mẫu điền hoàn chỉnh mà chỉ hướng dẫn theo nội dung Nghị định số 22/2005/NĐ-CP.

Để tiện theo dõi và thực hiện thống nhất, Ban Tôn giáo Chính phủ gửi tới các địa phương toàn bộ 26 biểu mẫu hướng dẫn, (từ A2.1 đến A2.5 và từ M1 đến M21) trong đó biểu mẫu từ M1 - M13 đã được phát hành lần 1 vào tháng 3/2005.

Đề nghị các địa phương có kế hoạch hướng dẫn và phát hành tới các tổ chức, cá nhân tôn giáo tại địa phương, nhằm bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động tôn giáo được nhất quán theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban;
- Lưu VT, PC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
Nguyễn Thế Doanh

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 494/TGCP, CONG VAN 494 2005, BAN TON GIAO CHINH PHU, VAN HOA - XA HOI