17/10/2008 | 3797 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 462/BXD-TCCB
V/v: Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2009.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc ngành Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1106/TCDN-ĐTN ngày 08/9/2008 của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2009 đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc ngành Xây dựng. Để chuẩn bị cho việc tổng hợp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2009 với Tổng cục Dạy nghề và để xây dựng cuốn sách "Thông tin tuyển sinh trung cấp nghề, cao đẳng nghề năm 2009", Bộ yêu cầu các trường báo cáo ước thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2008 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2009 (theo biểu mẫu chi tiết gửi kèm). Đề nghị các trường xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở năng lực về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của Trường theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 468/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/4/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Công văn số 199/TCDN-KHTC ngày 06/4/2007 của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Bộ yêu cầu các trường khẩn trương triển khai các nội dung nói trên và gửi báo cáo về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/11/2008 để kịp tổng hợp ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; KT. Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ
- TT Nguyễn Văn Liên ( để b/c); phó vụ trưởng 
- Lưu VP, TCCB. 
 

TL. BỘ TRƯỞNG
Uông Đình Chất

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 462/BXD-TCCB, CONG VAN 462, BO XAY DUNG, XAY DUNG- DO THI, GIAO DUC