19/12/2005 | 4347 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4571/TCT-DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 


Kính gửi : Công ty TNHH XD Hoàng Vân

Trả lời công văn số 121/CV-HV ngày 28/11/2005 của Công ty hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng nước tinh khiết đóng chai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ chương 22 “Đồ uống, rượu và giấm”, nhóm 2202.10, Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Ban hành kèm theo Thông tư 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi) thì: Nước uống áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%

Theo Điểm 10 Thông tư 62/2004/TT-BTC nêu trên thì: Mức thuế suất thuế GTGT hướng dẫn chi tiết ở danh mục thuế GTGT được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thống nhất từ khâu nhập khẩu đến khâu tiêu thụ nội địa và được sử dụng để xác định thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty khai thác nước giếng ngầm để sản xuất mặt hàng nước đóng chai tinh khiết áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4571/TCT-DNK, CONG VAN 4571 2005, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI