02/11/2010 | 1688 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4412/TCT-KK
V/v kê khai khấu trừ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà
Địa chỉ: Thị trấn Bến Lức, H. Bến Lức, tỉnh Long An (Cảng Bourbon).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 100531/DH-LA ngày 31/5/2010 và công văn số 091225/DH-LA ngày 25/12/2009 của Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi nhánh công ty tại tỉnh Đồng Tháp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2(c.5) Mục III Phần B điểm 2.loại (a) Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 và điểm 1 Phần D Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

"Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho,... Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh."

"Các cơ sở hạch toán độc lập và các sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại Ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở."

Và: "Người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính ; Cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi xuất bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất."

Trường hợp Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc là Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đồng Hà - Chi nhánh tại Đồng Tháp, có ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư là chế biến và xuất khẩu gỗ dăm, mua bán gỗ chế biến nguyên liệu giấy; cho thuê máy móc thiết bị.

Ngày 14/5/2008, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có công văn số 957/CT-KTT phúc đáp hồ sơ xin mua hoá đơn lần đầu của Chi nhánh công ty với lý do tại thời điểm xác minh địa điểm kinh doanh (theo Biên bản ngày 08/5/2008 có xác nhận của đại diện tổ dân phố), Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đồng Hà - Chi nhánh tại Đồng Tháp không có văn phòng và không có hoạt động kinh doanh tại địa điểm theo GCN đầu tư, đăng ký thuế và đơn xin mua hoá đơn.

Ngày 28/7/2009, thời điểm Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế tại Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà - Chi nhánh tại Đồng Tháp (Kỳ kiểm tra từ tháng 3/2008 đến tháng 10/2008), chi nhánh công ty có gửi tờ khai thuế GTGT hàng tháng cho cơ quan thuế, không thực hiện sản xuất theo dự án đầu tư, cho thuê toàn bộ kho, máy móc thiết bị, không kê khai thuế, không xuất hoá đơn GTGT đối với toàn bộ doanh thu cho thuê kho, máy móc thiết bị.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế hiện hành, trường hợp Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà - Chi nhánh tại Đồng Tháp thực hiện đăng ký thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, trong kỳ kiểm tra từ tháng 03/2008 đến tháng 10/2008 đơn vị có hoạt động kinh doanh cho thuê kho, máy móc thiết bị phát sinh doanh thu, có nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng nhưng không xuất hoá đơn, không kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hoạt động cho thuê kho, máy móc thiết bị, như vậy đã vi phạm các nội dung quy định tại Mục IV, Phần B, Thông tư số 61/2007TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm căn cứ các quy định của pháp luật về thuế xử phạt hành vi vi phạm của Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà - Chi nhánh tại Đồng Tháp.

Đối với số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ đầu vào phục vụ cho hoạt động thực hiện dự án đầu tư theo quy định được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nếu đảm bảo các quy định về hoá đơn chứng từ, điều kiện thanh toán qua ngân hàng, thời hạn kê khai (kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ). Đề nghị Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà Chi nhánh tại Đồng Tháp liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn về thủ tục mua hoá đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH công nghiệp gỗ Đông Hà biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS – TCT;
- Cục thuế: Đồng Tháp, Long An;
- Lưu: VT, KK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4412/TCT-KK, CONG VAN 4412 2010, TONG CUC THUE, KHAU TRU THUE, KE KHAI THUE, THUE - PHI - LE PHI