29/01/2011 | 13708 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/TCT-CS
V/v: chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 6640/CT-THNVDT ngày 11/12/2010 của Cục Thuế Tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về việc xác định chi phí lãi vay. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2.27, Khoản 2, Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

"2.27. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế".

- Tại Điểm 6, Mục VI, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thu nhập được miễn thuế:

"6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được miễn thuế, giảm thuế".

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế kiểm tra thực tế hoạt động tại Công ty Nguyễn Nga Lâu để có cơ sở áp dụng pháp luật thuế đối với khoản chi phí lãi vay trong năm của Công ty theo nguyên tắc sau:

- Các khoản vay do Công ty ký với ngân hàng và các tổ chức khác nhưng tiền vay được chuyển để góp vốn điều lệ vào công ty con thì chi phí trả lãi vay của các khoản vay này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty Nguyễn Nga Lâu và của các công ty con. Cục thuế cần kiểm tra từng hợp đồng vay vốn do Công ty Nguyễn Nga Lâu ký với ngân hàng và các tổ chức khác nhưng chuyển về cho công ty con sử dụng để xác định số lãi vay không được tính vào chi phí hợp lý.

- Trường hợp Công ty Nguyễn Nga Lâu nếu đã góp đủ vốn điều lệ có hoạt động đầu tư vốn vào công ty khác bằng nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn nhàn rỗi khác (mà không sử dụng vốn vay ngân hàng); đồng thời công ty cũng vay ngân hàng để phục vụ cho các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể (không sử dụng cho hoạt động đầu tư vốn vào Công ty khác) thì khoản vốn vay ngân hàng được tính vào chi phí hợp lý nếu có đủ hóa đơn, chứng từ và mức lãi suất phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Tỉnh Bình Định được biết và căn cứ vào tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị cụ thể cho phù hợp với quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 432/TCT-CS, CONG VAN 432 2011, TONG CUC THUE, CHI PHI LAI VAY NGAN HANG, THUE - PHI - LE PHI