11/11/2009 | 3424 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4293/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương, phụ cấp đối với Kiểm soát viên Cty TNHH 1TV.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp

Trả lời công văn số 928/SLĐTBXH-LĐTC ngày 28/10/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp về đề nghị hướng dẫn xếp lương, phụ cấp đối với chức danh Kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 và điểm c, khoản 1 và điểm a, khoản 2, mục II Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì Kiểm soát viên chuyên trách được xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ tương đương trưởng phòng của công ty; Kiểm soát viên không chuyên trách được xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc. Vì vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp cần hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kiểm soát viên của công ty làm rõ đối tượng bổ nhiệm theo dạng chuyên trách hay không chuyên trách để thực hiện chế độ cho phù hợp.

2. Về xác định quỹ lương đối với Kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện theo Nghị định 86/2007/NĐ-CP và phần B, mục III Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Bộ trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG  
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4293/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 4293 2009, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, XEP LUONG, PHU CAP CHUC VU, KIEM SOAT VIEN, CONG TY TNHH 1 THANH VIEN, NHA NUOC SO HUU 100 VON DIEU LE, LAO DONG - TIEN LUONG