18/10/2007 | 3615 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4291/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18  tháng 10  năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 1027/CT-TH ngày 5/6/2007 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty cổ phần VTB Thái Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo hướng dẫn nêu tại Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì trường hợp khi mua, bán hàng hóa, Công ty cổ phần VTB Thái Bình đều có hợp đồng, hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế đầy đủ với cơ quan thuế thì Công ty được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào.

2. Tại Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định : “Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác”.

“Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ) là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các Khoản thuế (không bao gồm các Khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời Điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng như: lãi tiền vay đầu tư cho tài sản cố định, chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ…”

Căn cứ vào quy định nêu trên, trong quá trình hình thành tài sản cố định là tàu Quang Minh, Công ty Cổ phần VTB Thái Bình vừa tiến hành theo phương thức giao thầu, vừa tự mua sắm thiết bị để tự làm thì nguyên giá được xác định là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, chi phí mua sắm thiết bị và các chi phí liên quan trực tiếp khác phải chi ra tính đến trước thời Điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng. Như vậy, nếu quyết toán của Công ty có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh các chi phí thực tế đã chi để hình thành TSCĐ thì được công nhận nguyên giá tài sản theo quyết toán của đơn vị .

3. Theo hướng dẫn tại Điểm 1 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, trường hợp trong hồ sơ đóng tàu Quang Minh 126, hợp đồng bảo hiểm tàu, thủy thủ có nội dung về vận tải quốc tế nhưng theo biên bản làm việc ngày 14/5/2007 giữa Đội kiểm tra của Chi cục thuế Thái Thụy và Công ty cổ phần vận tải VTB Thái Bình thì tháng 11 + 12/2006, tàu Quang Minh 126 của Công ty phát sinh doanh thu vận tải quốc tế và Công ty không đăng ký phương tiện tàu Quang Minh thực hiện vận tải quốc tế với cơ quan thuế thì đến hết năm 2006 tàu Quang Minh không được coi là phương tiện vận tải quốc tế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4291/TCT-CS, CONG VAN 4291 2007, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI