22/11/2011 | 9011 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4204/BNV-CCVC
V/v thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để bảo đảm công tác tuyển dụng công chức theo đúng các quy định của pháp luật; sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức (sau đây viết tắt là Bộ, ngành, địa phương) thực hiện đúng các quy định của Luật Giáo dục, Luật Cán bộ, công chức và các văn bản khác có liên quan hướng dẫn thi hành việc tuyển dụng công chức. Không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng tốt nghiệp, không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập khi quy định điều kiện đăng ký dự tuyển vào công chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng (để phối hợp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Vụ TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4204/BNV-CCVC, CONG VAN 4204 2011, BO NOI VU, TUYEN DUNG CONG CHUC, BO MAY HANH CHINH