24/11/2003 | 4116 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4202/TCT/AC
V/v: sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4202 TCT/AC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬ DỤNG BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 122/2002/QĐ-BTC ngày 30/9/2002 và Quyết định số 58/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính mẫu CTT 45B, CTT 45C; Tổng cục thuế đã in, phát hành 5 loại biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính có mệnh giá; dùng để thu tiền phạt tại chỗ theo thủ tục đơn giản, mức phạt tiền từ 5.000 đồng đến 100.000 đồng. Nhưng cho đến nay có một số tỉnh, thành phố chưa sử dụng loại biên lai này để thu phạt hành chính nên:

1. Khi xử phạt vi phạm hành chính có mức phạt từ 100.000 đồng trở xuống nhưng không dùng biên lai thu tiền phạt có mệnh giá để thu tiền phạt tại chỗ mà vẫn yêu cầu người nộp phạt phải đến Kho bạc nộp tiền phạt, gây ùn tắc và không thuận tiện.

2. Một số ngành sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính sai quy định, đã dùng biên lai thu tiền phạt - mẫu CTT45 (loại không có mệnh giá) để thu tiền phạt tại chỗ, kể cả mức phạt dưới 100.000 đồng.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Tổng cục thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố cần phải kiểm tra chấn chỉnh, theo dõi, quản lý việc sử dụng Biên lai thu tiền phạt đúng quy định. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước các cấp, các ngành có thẩm quyền xử phạt hành chính ở địa phương để hướng dẫn sử dụng đúng loại biên lai, khi thu tiền phạt vi phạm hành chính. Đối với các trường hợp thu tiền phạt vi phạm hành chính mức phạt từ 100.000 đồng trở xuống nhất thiết phải dùng biên lai thu tiền phạt có mệnh giá để thu, tránh gây phiền hà cho người nộp phạt.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4202/TCT/AC, CONG VAN 4202 2003, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI, VI PHAM HANH CHINH