21/09/2011 | 4243 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3862/BHXH-BT
V/v truy thu bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 1419/BHXH-THU ngày 02/6/2011 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Công văn số 1616/BHXH-BT ngày 24/04/2011 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2 Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/07/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH thì tổ chức BHXH có thẩm quyền và trách nhiệm truy thu BHXH đối với tất cả các trường hợp thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc chậm đóng, nợ đóng BHHX. Do đó, đối với các trường hợp đề nghị truy đóng BHXH từ ngày 01/01/2007 trở đi, BHXH Việt Nam giao cho BHXH Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu với Hợp đồng lao động, Quyết định tuyển dụng; Quyết định nâng lương, xếp lương; Bảng thanh toán tiền lương, tiền công…, nếu đúng, đủ theo quy định thì thực hiện truy thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động. Mức truy thu bằng tổng số tiền chưa đóng, chậm đóng và số tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm đóng, tính theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH trong năm đối với BHXH, BHTN và tính theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với BHYT. Tỷ lệ % thu BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN từng thời kỳ. Các trường hợp đề nghị truy thu trước ngày 01/01/2007, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đầy đủ hồ sơ về BHXH Việt Nam xem xét từng trường hợp cụ thể, sau khi có ý kiến của BHXH Việt Nam mới được truy thu. Khi thực hiện truy thu phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết để xử lý theo thẩm quyền.

Yêu cầu BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn đơn vị, người lao động thực hiện theo nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để báo cáo);
- Lưu: VT, BT (02b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THU
Trần Đình Liệu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3862/BHXH-BT, CONG VAN 3862 2011, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, TRUY THU BAO HIEM XA HOI, BAO HIEM