05/10/2011 | 9767 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3339/LĐTBXH-BHXH
V/v đóng BHXH cho phụ cấp kế toán

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 958/STC-HCSN ngày 18/7/2011 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc đóng bảo hiểm xã hội cho phụ cấp kế toán do Bộ Tài chính chuyển đến ngày 24/8/2011. Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động thuộc đối tượng quy định thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Theo quy định tại mục 1 và mục 2 phần V Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ thì phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán quy định tại mục 1 phần I, điểm 2.1 mục 2 phần I Thông tư được tính như sau:

- Kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp chức vụ tính bằng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1 hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung.

- Phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.

Như vậy, phần phụ cấp kế toán của kế toán trưởng, phụ trách kế toán được tính bằng mức phụ cấp của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị được coi là phụ cấp chức vụ và có tính để đóng bảo hiểm xã hội. Phần phụ cấp kế toán được tính bằng phụ cấp trách nhiệm công việc không phải là phụ cấp chức vụ nên không tính để đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, BHXH (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3339/LDTBXH-BHXH, CONG VAN 3339 2011, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, BAO HIEM, LAO DONG - TIEN LUONG