14/09/2010 | 1396 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3195/LĐTBXH-BHXH
V/v tiếp tục hưởng chế độ MSLĐ đối với bà Đoài, bà Hà, bà Hoàn

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

Trả lời văn bản số 708/BHXH-CĐBHXH ngày 15/10/2009 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị tiếp tục hưởng chế độ mất sức lao động đối với bà Phạm Thị Đoài, bà Lê Thị Hà, bà Nguyễn Thị Hoàn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 708/BHXH-CĐBHXH ngày 15/10/2009 nêu trên, trường hợp bà Phạm Thị Đoài sinh năm 1956, nguyên là đối tượng hưởng chế độ mất sức lao động có thời gian công tác thực tế là 18 năm 5 tháng; quy đổi 23 năm 8 tháng trong đó có 3 năm 11 tháng là bộ đội, 14 năm 6 tháng là công nhân nhà máy xi măng, công nhân nghiền đá. Bà Đoài nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động từ ngày 01/9/1993. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã dừng chi trả trợ cấp mất sức lao động đối với hai vợ chồng bà Đoài. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có nguồn thu nhập nào khác, sức khỏe yếu.

Trường hợp bà Lê Thị Hà sinh năm 1953, nguyên là đối tượng hưởng chế độ mất sức lao động có thời gian công tác thực tế là 15 năm 2 tháng; quy đổi 17 năm 11 tháng. Bà Hà hưởng trợ cấp lao động từ ngày 01/4/1984. Đến nay, bà có đơn đề nghị hưởng tiếp trợ cấp mất sức lao động do bà có thời gian công tác tại công trường K2 tỉnh Hua Phần nước Lào từ 01/1969 đến 8/1972.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Hoàn sinh năm 1944, nguyên là đối tượng hưởng chế độ mất sức lao động có thời gian công tác thực tế là 14 năm 8 tháng; quy đổi 16 năm 2 tháng. Bà Hoàn nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động từ 01/10/1980. Bà có 1 người con nuôi đã đi lấy chồng và làm ăn xa. Hiện tại bà mù cả hai mắt, tuổi cao, không có khả năng lao động, hoàn cảnh khó khăn, không còn người thân để nương tựa.

Căn cứ theo Quyết định số 60/HĐBT ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc sửa đổi chế độ trợ cấp đối với công nhân, viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động thì “thời gian người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng bằng 1/2 thời gian công tác quy đổi”. Trường hợp bà Phạm Thị Đoài, bà Lê Thị Hà, bà Nguyễn Thị Hoàn không đủ điều kiện để tiếp tục hưởng chế độ mất sức lao động theo Quyết định 60/HĐBT ngày 01/3/1990.

Ngày 06/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 613/QĐ-TTg về trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn bà Phạm Thị Đoài, bà Lê Thị Hà, bà Nguyễn Thị Hoàn hoàn thiện hồ sơ để được xem xét, giải quyết theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3195/LDTBXH-BHXH, CONG VAN 3195 2010, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, HUONG CHE DO MAT SUC LAO DONG, LAO DONG - TIEN LUONG