04/09/2009 | 3675 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3176/BHXH-BT
V/v hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm thất nghiệp.

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 và Công văn số 2035/BHXH-CSXH ngày 26/6/2009 hướng dẫn thu - chi bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thu bảo hiểm thất nghiệp tại một số địa phương còn vướng mắc liên quan đến số tiền được chậm đóng của các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Để thống nhất thực hiện, nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

1. Chậm nhất đến ngày 31/12/2009 các doanh nghiệp phải nộp đủ số tiền 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp mà doanh nghiệp được chậm đóng của 6 tháng đầu năm 2009. Trường hợp chưa nộp đủ thì từ ngày 01/01/2010 cơ quan bảo hiểm xã hội tính lãi chậm đóng đối với số tiền nộp thiếu theo quy định.

2. Đối với các địa phương triển khai quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo phần mềm SMS, đã tính số tiền lãi chậm đóng từ 01/7/2009 đối với số tiền bảo hiểm thất nghiệp nêu trên thì thực hiện điều chỉnh giảm số tiền lãi đã thu theo hướng dẫn tại 3.2.1(c) tiết 3.2 điểm 3 mục III Phần I Công văn số 1615/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT, BT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3176/BHXH-BT, CONG VAN 3176 2009, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, THU BAO HIEM THAT NGHIEP, BAO HIEM