06/08/2010 | 1515 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2933/TCT-DNL
V/v Kê khai và nộp thuế GTGT đối với cước điện thoại di động trả sau.

Hà Nội, ngày 6 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Thông tin di động (VMS)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2385/KTTKTC ngày 02/07/2010 của Công ty Thông tin di động (VMS) về việc kê khai và nộp thuế GTGT đối với cước điện thoại di động trả sau. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.3, Mục II, phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế: “Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

Theo trình bày tại công văn, Công ty có 5 Trung tâm Thông tin di động, thực hiện quản lý và khai thác mạng thông tin di động trên toàn quốc. Tại các Tỉnh, Thành phố có thành lập các chi nhánh, cửa hàng thông tin di động, là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, chịu sự quản lý trực tiếp của các Trung tâm Thông tin di động khu vực. Các Trung tâm Thông tin di động khu vực trực tiếp ký hợp đồng với thuê bao sử dụng dịch vụ trả sau; Toàn bộ hồ sơ liên quan về dữ liệu khách hàng và chi tiết cước sử dụng được quản lý tại các Trung tâm Thông tin di động khu vực; Toàn bộ doanh thu cước phát sinh của tháng trước và thuế GTGT phải nộp được hạch toán và ghi sổ kế toán vào ngay đầu tháng sau tại các Trung tâm Thông tin di động khu vực.

Các chi nhánh, cửa hàng tại các Tỉnh, Thành phố chỉ làm nhiệm vụ in hóa đơn (hóa đơn do Trung tâm cung cấp với mã số thuế của Trung tâm) cho khách hàng và thu cước đối với các thuê bao trả sau. Do đó, tiền cước thu hộ này được xác định là doanh thu của các Trung tâm khu vực và các Trung tâm khu vực phải kê khai, nộp thuế GTGT. Các chi nhánh, cửa hàng không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với tiền cước điện thoại di động của các thuê bao trả sau thu hộ của các Trung tâm khu vực.

Đối với doanh thu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của chi nhánh, cửa hàng như bán máy, phụ kiện, sim card, thẻ cào (của các thuê bao trả trước) và các hàng hóa, dịch vụ khác do chi nhánh, cửa hàng cung cấp được xác định là doanh thu của chi nhánh, cửa hàng thì chi nhánh, cửa hàng phải kê khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý chi nhánh, cửa hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2933/TCT-DNL, CONG VAN 2933 2010, TONG CUC THUE, KE KHAI THUE, NOP THUE, THUE GIA TRI GIA TANG, CUOC DIEN THOAI DI DONG TRA SAU, THUE - PHI - LE PHI