01/03/2011 | 4821 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 283/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn về thực hiện xử phạt chậm tiến độ thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Trả lời văn bản số 1716/SNN-VP ngày 16/12/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang xin ý kiến về thẩm quyền quyết định xử phạt chậm tiến độ thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng. Theo đó, khi hợp đồng xây dựng được ký kết, bên giao thầu và bên nhận thầu có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng; các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, việc xử phạt nhà thầu do vi phạm tiến độ thi công xây dựng 04 gói thầu xây lắp nêu tại văn bản số 1716/SNN-VP thực hiện theo quy định tại Điều 110 của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, điều khoản “Xử lý vi phạm hợp đồng” trong nội dung hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đã được ký kết giữa các bên.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 283/BXD-KTXD, CONG VAN 283 2011, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI