25/02/2011 | 5701 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 264/BXD-KTXD
V/v: Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 02/SXD-KTXD ngày 4/1/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre về chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng thì nhà thầu thiết kế có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Định mức chi phí tư vấn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Vì vậy trường hợp các đơn vị tư vấn thiết kế mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì chủ đầu tư xem xét bổ sung chi phí này. Khoản chi phí này theo các quy định trước đây của Bộ Xây dựng được tính bằng 5% so với chi phí tính theo định mức.

Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 264/BXD-KTXD, CONG VAN 264 2011, BO XAY DUNG, BAO HIEM TRACH NHIEM NGHE NGHIEP, TU VAN DAU TU XAY DUNG, BAO HIEM, XAY DUNG - DO THI