28/02/2011 | 4256 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2624/BTC-CST
V/v phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số cục thuế địa phương đề nghị hướng dẫn cách tính phân bổ số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ đối với giai đoạn trước ngày 01/01/2009. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại tiết c, điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTCtiết c3, điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư 32/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT có quy định: Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT nhưng cơ sở không hạch toán riêng được thuế đầu vào được khấu trừ, thì thuế đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp ngân hàng không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ thì thực hiện phân bổ theo tỷ lệ nêu trên. Trong đó:

- Doanh số hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT là toàn bộ doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ.

- Tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ bao gồm: Doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; doanh số hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT và chênh lệch của hoạt động mua bán ngoại tệ, kinh doanh vàng bạc đá quý.

Trường hợp các ngân hàng đã thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào khác với hướng dẫn nêu trên và hướng dẫn tại công văn số 11469/BTC-CST ngày 30/08/2010 về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì không điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính hướng dẫn để cơ quan thuế biết và hướng dẫn các ngân hàng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng TMCP Đông Á;
- TCT; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2624/BTC-CST, CONG VAN 2624 2011, BO TAI CHINH, THUE - PHI - LE PHI