10/08/2004 | 3918 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2500 TCT/ĐTNN
V/v thủ tục xin xác nhận không nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

- VPĐD Công ty TNHH Daewon Chemical
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục thuế nhận được văn bản số 01-07/CV ngày 15 tháng 07 năm 2004 của Văn phòng đại diện (VPĐD) Công ty TNHH DAEWON CHEMICAL tại Việt Nam hỏi về thủ tục xin xác nhận không nợ thuế để chấm dứt hoạt động. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Cục thuế tỉnh Bình Dương chỉ xác nhận về nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH Daewon Việt Nam, trong đó bao gồm cả thuế TNCN của ông Giám đốc Công ty.

2. Về nghĩa vụ thuế của VPĐD Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh: Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiến hành kiểm tra, quyết toán thuế (bao gồm thuế TNDN của ông Trưởng VPĐD, thuế TNDN và GTGT đối với việc bán xe ô tô là TSCĐ của VPĐD) để VPĐD Công ty có thể hoàn tất thủ tục đóng cửa VPĐD.

Tổng cục thuế trả lời để VPĐD Công ty TNHH DAEWON CHEMICAL, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Cư

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2500TCT/DTNN, CONG VAN 2500TCT, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI