06/07/2006 | 1577 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2387/TCT-PCCS
V/v: biên lai phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Hiện nay có một số Cục Thuế các tỉnh, thành phố có vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí; Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm như sau:

1/. Về Biên lai, Vé thu phí, lệ phí in theo mẫu cũ nhưng chưa sử dụng.

Tại Điều 4 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí quy định “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; các loại chứng từ thu phí, lệ phí không quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ; đối với các Biên lai, Vé thu phí, lệ phí đã in theo mẫu quy định trước đây được tiếp tục sử dụng hết số lượng đã in đến ngày 31/12/2006, kể từ ngày 01/01/2007 trở đi phải thống nhất in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo quyết định này”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, kể từ ngày 01/01/2007 trở đi phải thống nhất in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên. Trường hợp Biên lai, Vé thu phí, lệ phí đã được in theo mẫu quy định trước đây nhưng chưa sử dụng thì vẫn tiếp tục được sử dụng đến ngày 31/12/2006.

2- Về số liên của “Biên lai thu tiền phí, lệ phí” (không có mệnh giá).

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thì Biên lai thu tiền phí, lệ phí (không có mệnh giá) bao gồm 3 liên như sau:

- Liên 1: Báo soát (chứng từ kế toán thu phí, lệ phí)

- Liên 2: Giao cho người nộp tiền.

- Liên 3: Lưu tại cuống biên lai.

Trường hợp do nhu cầu quản lý nội bộ mà đơn vị muốn lưu giữ thêm một bản biên lai thì đơn vị chỉ có thể sử dụng bản photocopy, cơ quan thuế không phát hành thêm.

Về việc sử dụng “Biên lai thu tiền phí, lệ phí” (không có mệnh giá).

“Biên lai thu tiền phí, lệ phí” (không có mệnh giá): được sử dụng để thu các loại phí, lệ phí có mức thu bằng tỷ lệ phần trăm (%) và các loại phí, lệ phí có mức thu trên năm trăm nghìn (500.000) đồng, bao gồm:

- Các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thu các loại phí, lệ phí có mức thu bằng tỷ lệ phần trăm (%).

- Các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thu các loại phí, lệ phí có mức thu bằng số tiền trên 500.000 đồng.

Trường hợp viện phí với nhiều mức thu khác nhau thì cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thu viện phí được sử dụng “Biên lai thu phí, lệ phí” (không có mệnh giá) khi thu các Khoản viện phí.

Về việc sử dụng chứng từ thu phí bảo vệ môi trường.

Thực hiện theo đúng mẫu chứng từ thu phí, lệ phí quy định tại Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên.

5- Về việc sử dụng chứng từ khi thu tiền tạm ứng án phí.

Đối với việc sử dụng chứng từ khi thu tiền tạm ứng án phí thì không thuộc phạm vi Điều chỉnh của Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC trên mà vẫn thực hiện theo số 1853 TC/TCT ngày 27/9/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in ấn, cấp phát và quản lý biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

6-Về việc in lôgô và một số thông tin trên Vé.

Trường hợp một số đơn vị có nhu cầu sử dụng chứng từ thu phí song ngữ, vé tham quan di tích lịch sử….. có in ảnh, lôgô và một số thông tin vào vé thì đơn vị phải đăng ký tự in vé thu phí tham quan theo thủ tục đăng ký tự in chứng từ thu phí, lệ phí quy định tại phụ lục của Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS(2b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2387/TCT-PCCS, CONG VAN 2387 2006, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI