01/09/2011 | 3109 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21759/CT-HTr
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty CP Thương mại Thanh Nam
(Đ/c: 3B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội)
MST: 0100954306

 

Trả lời công văn số 08/CV-TNT/2011 ngày 19/8/2011 của Công ty CP Thương mại Thanh Nam hỏi về việc kê khai, nộp thuế, hạch toán thuế đối với chi nhánh, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Tại tiết d điểm 1 Điều 10 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc khai thuế GTGT:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

- Tại tiết c điểm 1 Điều 11 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Theo các quy định trên, trường hợp Công ty có trụ sở kinh doanh tại Hà Nội, tháng 7 năm 2011 và mở thêm chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh - hạch toán phụ thuộc thì Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục thuế quận 1 - TP HCM), Chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Công ty có trách nhiệm khai tập trung số thuế TNDN tại trụ sở chính ở Hà Nội cả phần phát sinh tại Chi nhánh.

Đối với các loại hồ sơ khai, nộp thuế khác: khi phát sinh nghĩa vụ thuế, việc kê khai, nộp thuế đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định.

Về việc hạch toán thuế: Công ty và Chi nhánh hạch toán theo đúng quy định của Luật Kế toán và các văn bản pháp luật hướng dẫn hiện hành về kế toán.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty CP Thương mại Thanh Nam biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: HC, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 21759/CT-HTR, CONG VAN 21759, CUC THUE THANH PHO HA NOI, THUE - PHI - LE PHI