27/04/2012 | 3839 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2074/TCHQ-GSQL
V/v đóng ghép chung container hàng xuất khẩu giữa hai CFS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Trả lời công văn số 804/HQBD-GSQL ngày 12/4/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về các vướng mắc trong việc đóng ghép chung container hàng xuất khẩu giữa hai CFS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa vận chuyển từ CFS tại ICD Tân Cảng Sóng Thần (Bình Dương) đến CFS tại ICD Tân cảng Long Bình Tân (Đồng Nai):

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 41 Luật Hải quan năm 2005 quy định về hàng hóa chuyển cửa khẩu; khoản 2, 3 Điều 47 Thông tư 194/2010/TT-BTC hướng dẫn về giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS), hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan được vận chuyển từ CFS tại ICD Tân Cảng Sóng Thần (Bình Dương) đến CFS tại ICD Tân cảng Long Bình Tân (Đồng Nai) để đóng ghép chung container xuất khẩu.

Giao Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phối hợp trao đổi thông tin để đảm bảo công tác giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển hàng hóa giữa 02 CFS.

2. Thủ tục giám sát vận chuyển hàng giữa 02 CFS:

Căn cứ quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa XK, NK chuyển cửa khẩu ban hành kèm Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2011 của Tổng cục Hải quan, Cục GSQL đồng ý với nội dung đề xuất của Cục Hải quan Bình Dương tại điểm 2 công văn số 804/HQBD-GSQL ngày 12/4/2012.

3. Về thời hạn hàng hóa xuất khẩu đưa vào CFS để thực hiện dịch vụ:

Để có cơ sở xem xét hướng dẫn đối với trường hợp này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo cụ thể trường hợp vướng mắc (người xuất khẩu, nước nhập khẩu, tên hàng, số lượng, thời gian gửi CFS, tên CFS,…).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2074/TCHQ-GSQL, CONG VAN 2074 2012, TONG CUC HAI QUAN, HANG XUAT KHAU, DONG GHEP CHUNG CONTAINER, HAI CFS, XUAT NHAP KHAU