24/11/2010 | 1946 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 182/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức xây gạch chỉ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần đầu tư đô thị An Hưng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 44/2010/AH-BDA ngày 11/10/2010 của Công ty Cổ Phần đầu tư đô thị An Hưng về việc áp dụng định mức xây gạch chỉ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Kích thước gạch tính trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP là gạch sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN1451:1973; nghiệm thu gạch theo tiêu chuẩn nào thì thanh toán theo định mức tương ứng phù hợp với tiêu chuẩn đó.

2. Trường hợp định mức xây gạch chỉ đã được sử dụng như nêu trong công văn số 44/2010/AH-BDA ngày 11/10/2010 chưa phù hợp thì Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp hướng dẫn lập định mức trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tương ứng với từng thời kỳ để điều chỉnh và đưa vào áp dụng cho công trình.

Với nội dung trên, Công ty Cổ Phần đầu tư đô thị An Hưng tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤTRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 182/BXD-KTXD, CONG VAN 182 2010, BO XAY DUNG, DINH MUC XAY GACH CHI, XAY DUNG - DO THI