05/10/2010 | 1104 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1796/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 4406/UBND.CN ngày 22 tháng 7 năm 2010 và số 5047/UBND-CN ngày 18 tháng 8 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3091/LĐTBXH-KHTC ngày 08 tháng 9 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08 tháng 9 năm 2010 và số 3756/BNTMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 9 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2915/BNN-KH ngày 08 tháng 9 năm 2010 và số 2597/BNN-KH ngày 13 tháng 8 năm 2010) về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án:

- Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, diện tích 12 ha;

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, diện tích 0,314 ha;

- Trụ sở làm việc và các công trình khu trung tâm hành chính xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên, diện tích 5 ha;

- Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường nối Quốc lộ 46 với Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Vinh tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, diện tích 4,6 ha;

- Khu xử lý rác thải xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, diện tích 3,45 ha;

- Khu tái định cư tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, diện tích 0,72 ha;

- Trạm y tế xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, diện tích 0,21 ha.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển mục đích sử dụng 3,17 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Công an huyện Nam Đàn, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Công an.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định việc chuyển mục đích và sử dụng diện tích đất nêu trên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về đất đai; tổng hợp diện tích các dự án nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh trình Chính phủ xét duyệt.

4. Sau khi quy hoạch sử dụng đến năm 2020 của tỉnh được cấp có thẩm quyền xét duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án: Khu dịch vụ thương mại và nhà ở tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn; Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu; Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm 6, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa; Mở rộng Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: LĐ-TB&XH, TN&MT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1796/TTG-KTN, CONG VAN 1796, THU TUONG CHINH PHU, CHUYEN MUC DICH SU DUNG DAT NONG NGHIEP, BAT DONG SAN