16/06/2010 | 3830 Lượt xem |

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1784/BTP-HCTP
V/v: triển khai thực hiện Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai thực hiện Đề án "Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch" đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009; ngày 25 tháng 3 năm 2010, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch.

Theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP, Bộ Tư pháp sẽ in, phát hành 05 loại sổ hộ tịch và 05 loại biểu mẫu hộ tịch bản chính theo Danh mục I kèm theo Thông tư; 46 biểu mẫu hộ tịch còn lại (theo Danh mục II kèm theo Thông tư) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, cơ quan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch tự truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để in và sử dụng miễn phí; đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụng internet, thì Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ động tổ chức in, phát hành các biểu mẫu hộ tịch này, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng biểu mẫu hộ tịch trong địa phương. 05 loại sổ hộ tịch và 05 loại biểu mẫu hộ tịch bản chính in màu, có hoa văn do Bộ Tư pháp in và phát hành, thì các địa phương liên hệ đặt mua tại Nhà Xuất bản tư pháp - Bộ Tư pháp).

Bộ Tư pháp xin gửi Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai thực hiện trong địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Nhà Xuất bản tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ HCTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1784/BTP-HCTP, CONG VAN 1784 2010, BO TU PHAP, CHE DO GHI CHEP, LUU TRU, SU DUNG SO, BIEU MAU HO TICH, SO BIEU MAU HO TICH, QUYEN DAN SU