26/08/2008 | 4562 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 160/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn cách tính chi phí vận tải do tăng giá nhiên liệu và tiền lương, cách tính trượt giá ca máy các loại xe máy và thiết bị thi công.

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý Dự án thuỷ điện Sơn La

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 32/TB - BCĐNN ngày 04/8/2008 của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La về kết luận của Phó trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La tại cuộc họp điều độ ngày 31/7/2008 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cách tính chi phí vận tải do tăng giá nhiên liệu và tiền lương, cách tính trượt giá ca máy các loại xe máy và thiết bị thi công; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cách tính chi phí vận tải do tăng giá nhiên liệu và tiền lương

Để xác định chi phí vận chuyển phù hợp với sự biến động giá nhiên liệu theo cơ chế thị trường thì chi phí vận chuyển phải căn cứ vào chủng loại vật liệu, phương án vận chuyển, địa điểm cung cấp, cấp loại đường vận chuyển, cước vận chuyển hàng hoá ban hành tại địa phương, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo, thoả thuận chi phí vận chuyển hợp lý để áp dụng.

2. Cách tính trượt giá ca máy và điều chỉnh giá ca máy các loại xe máy và thiết bị thi công

2.1. Cách tính trượt giá ca máy:

Đối với nhiên liệu (xăng, dầu...) thì khi thực hiện bù trừ chi phí nhiên liệu, Chủ đầu tư và nhà thầu xác định khối lượng hoặc tỷ trọng nhiên liệu trên cơ sở giá ca máy trong hợp đồng, định mức hao phí nhiên liệu tại các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005,Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006,Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007...). Trường hợp đối với các máy và thiết bị chưa quy định thì vận dụng mức tiêu hao nhiên liệu của các máy có chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tương tự.

2.2. Điều chỉnh giá ca máy do thay đổi tỷ giá:

Đề nghị Ban quản lý Dự án thuỷ điện Sơn La, các Nhà thầu tham gia xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La cùng trao đổi, xem xét đề xuất phương án về thời điểm và mức điều chỉnh cho từng chủng loại, nhóm máy cụ thể nào được điều chỉnh báo cáo để Bộ Xây dựng xem xét hướng dẫn.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lý Dự án thuỷ điện Sơn La tổ chức thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận
 - Như trên;
 - Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La (b/c);
 - Bộ Công thương;
 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
 - BĐH Tổng thầu TCT Sông Đà Dự án TĐ Sơn La;
 - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 160/BXD-KTXD, CONG VAN 160 2008, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI