03/01/2003 | 1873 Lượt xem |

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 16/THPT
V/v chuyển trường, tiếp nhận học sinh

Lào Cai, ngày 03 tháng 01 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo
- Các trường Trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo sao gửi tới các Phòng GD&ĐT, các Trường THPT Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”.

Nhằm thực hiện đúng quy định chuyển trường, tiếp nhận học sinh theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, không gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các Trường THPT nghiêm túc thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành tại Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cần niêm yết thông báo công khai quy định về chuyển trường để học sinh, nhân dân được biết.

2. Về hồ sơ chuyển trường: Ngoài các quy định của Bộ GD&ĐT cần bổ sung thêm: Bản trích ngang điểm môn học và kết quả học tập, rèn luyện tu dưỡng có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng trường THPT (THCS) đối với những học sinh chuyển trường vào đầu học kỳ 2.

3. Thời gian giải quyết chuyển trường: Trước khi khai giảng năm học mới, hoặc 02 tuần đầu của học kỳ 2.

4. Các trường hợp chuyển trường trong tỉnh phải có ý kiến của Sở GD&ĐT là:

+ Học sinh chuyển trường từ các trường THPT ngoài công lập vào trường THPT công lập.

+ Học sinh chuyển trường là đối tượng đang học lớp 10 THPT.

5. Trong quá trình tiếp nhận học sinh nếu số lượng học sinh của nhà trường biến động quá cao so với kế hoạch thì trường THPT cần sớm báo cáo Sở GD&ĐT (trường THCS báo cáo Phòng GD&ĐT) để có kế hoạch chuyển trường, tiếp nhận học sinh phù hợp.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo về Sở GD&ĐT để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: THPT, T.tra, TH, HC.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 16/THPT, CONG VAN 16, TINH LAO CAI, GIAO DUC