20/11/2007 | 3396 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 15679/BTC-QLCS
V/v: Trả lời đơn thư công dân

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Website Chính phủ

Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) nhận được Công văn số 4133/BTNMT-ĐĐ ngày 23/10/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển công văn số 808/WEBCP-BĐĐN ngày 11/10/2007 của Website Chính phủ đề nghị trả lời đơn thư của Công dân Nguyễn Thanh Hà, hỏi: "Gia đình tôi có 05 nhân khẩu, gồm: 1 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Vợ tôi là con liệt sỹ, là cháu đích tôn của bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong hộ khẩu gia đình, tôi là đại diện chủ hộ, nay tôi xin cấp đất để xây dựng nhà ở có được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hay không? Nếu có thì thủ tục như thế nào" Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 5/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/3/1996 thì:

“ 2. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg:

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất.

Thân nhân của liệt sĩ quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước " được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6 Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở thì:

“Điều 2.

2. Điều kiện và mức hỗ trợ.

a) Người có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưa được thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hoả hoạn... thì tuỳ theo Điều kiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người được xét tặng “nhà tình nghĩa”, được giao đất làm nhà ở; hoặc được mua nhà trả góp.

c) Người có công với Cách mạng nếu mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì: Được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở; được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất đối với nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng có một hộ ở; theo các mức cụ thể như sau:

Người hoạt động Cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn tiền sử dụng đất.

Thân nhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

3. Các mức hỗ trợ tiền sử dụng đất nêu tại Khoản c Điểm 2 Điều 2 Quyết định này cũng được áp dụng đối với các trường hợp được hỗ trợ bằng hình thức giao đất làm nhà ở.

4. Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

6. Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi về nhà ở, nếu được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thì được cộng chế độ ưu đãi của từng người thành chế độ ưu đãi của cả hộ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưu đãi cao nhất quy định tại Quyết định này."

Theo quy định tại Điều 108, Điều 109 Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì:

"Điều 108. Tài sản chung của hộ gia đình: Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung của hộ.

Điều 109. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình

1. Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thúc thoả thuận.

2. Việc định đoạt tài sản là tư liêu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý”

Căn cứ quy định trên, hộ gia đình do ông Nguyễn Thanh Hà là chủ hộ của 05 nhân khẩu nếu có cùng hộ khẩu và trong đó có 1 người là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 1 người (vợ của chủ hộ) là con liệt sỹ và là cháu đích tôn của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thì chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất được áp dụng như sau:

- Bà của vợ ông Hà là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: được miễn tiền sử dụng đất.

- Vợ ông Hà là thân nhân liệt sỹ (bố là liệt sỹ): được giảm 70% tiền sử dụng đất.

Do đó, trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Hà xin cấp đất để xây dựng nhà ở, nếu được sự đồng ý của các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên về quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình theo Điều 108, Điều 109 Bộ Luật dân sự thì được miễn tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở. Việc hỗ trợ này chỉ được thực hiên 1 lần cho 1 hộ gia đình.

Trình tự, thủ tục xin miễn tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ và hướng dẫn tại Mục II phần D Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 30/2005/TT/BTC- BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, việc quy định đối tượng người có công với cách mạng được cải thiện nhà ở, mức hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng này được quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 05/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Do vậy, việc hướng dẫn và trả lời cụ thể thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ TNMT (Vụ đất đai);
- Bộ XD (Cục Quản lý nhà)
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Lưu VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Ngọc Khoa

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 15679/BTC-QLCS, CONG VAN 15679 2007, BO TAI CHINH, BO MAY HANH CHINH, QUYEN DAN SU