20/08/2010 | 2644 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1546/BXD-KTXD
V/v: Hệ số điều chỉnh dự toán XD công trình theo lương tối thiểu mới

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Trả lời Văn bản số 276/SXD-QLHĐXD&CLCT ngày 03/8/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về phương pháp tính hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu (mới) quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp dự toán chi phí xây dựng đã lập theo đơn giá xây dựng địa phương với mức lương tối thiểu cũ so với mức lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP thì hệ số điều chỉnh được xác định như sau:

1. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công được điều chỉnh nhân với hệ số K (K= mức lương tối thiểu vùng mới chia cho mức lương tối thiểu cũ đã được lập trong đơn giá xây dựng của địa phương); Ví dụ: hệ số K= 1,352 áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (K=730.000/540.000);

2. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công được tính theo một trong những phương pháp sau:

a/ Phương pháp 1: Xác định giá ca máy mới (theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) với mức lương tối thiểu mới và giá nhiên liệu, năng lượng mới tại thời điểm điều chỉnh chia cho giá ca máy đã lập theo đơn giá xây dựng địa phương cũ;

b/ Phương pháp 2: Xác định hệ số điều chỉnh trên cơ sở hệ số tăng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh (mới) so với thời điểm gốc (cũ) và tỷ trọng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng bằng phương pháp bình quân gia quyền theo nhóm máy trong giá ca máy;

3. Hệ số điều chỉnh chi phí khảo sát xây dựng xác định tương tự như hệ số điều chỉnh chi phí nhân công nói trên;

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn việc điều chỉnh hệ số chi phí tại địa phương thực hiện từ ngày 01/1/2010 theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên,
- Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1546/BXD-KTXD, CONG VAN 1546 2010, BO XAY DUNG, DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH, THEO MUC LUONG TOI THIEU MOI TU, LAO DONG - TIEN LUONG, XAY DUNG - DO THI