11/03/2010 | 1354 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 148/TCDS-TTGD
V/v tuyên truyền Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Trong những năm qua, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGD), góp phần thiết thực đưa mức giảm sinh của cả nước xuống tiệm cận mức sinh thay thế và từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Tuy nhiên, ngày 10/3/2010 sau khi Báo điện tử Chính phủ công bố Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, đã có nhiều báo điện tử đã tuyên truyền không đúng nội dung nêu tại Khoản 2, Điều 2 của Nghị định. Cụ thể là Khoản 2, Điều 2 của Nghị định chỉ quy định “Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên” nhưng nhiều Báo điện tử đều đã đăng “Cặp vợ chống sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên, có nghĩa là họ tiếp tục được sinh lần 2, cho dù số con của họ trên thực tế đã vượt quá 2 con trở lên”.

Sự suy diễn, bình luận sai lệch nội dung của Nghị định số 20/2010/NĐ-CP nói trên của các cơ quan báo chí lại một lần nữa tiếp tục làm cho người dân hiểu sai về chính sách dân số của Đảng và Nhà nước, mặc dù chính sách này đã được quy định rất cụ thể tại Điều 1 của Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27/12/2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003:

Điều 1. Sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 như sau:

“Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;

2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;

3. Bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản”.

Để khắc phục tình hình nêu trên, góp phần tạo dư luận xã hội tích cực và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. Tổng cục Dân số - KHHGĐ thuộc Bộ Y tế trân trọng đề nghị Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, đặc biệt là các Báo điện tử phải tuyên truyền đúng chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về DS-KHHGĐ, đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí đã tuyên truyền không đúng nội dung Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ phải gỡ bỏ và đính chính ngay nội dung đã tuyên truyền, phổ biến sai trên mặt báo. (Xin gửi kèm theo Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 và Nghị định số 20/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số).

Rất mong sự phối hợp tổ chức thực hiện của các Quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy (để báo cáo);
- Vụ Báo chí – Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các cơ quan báo chí TW;
- Tổng cục trưởng và các Phó TCT;
- Vụ Pháp chế, Trung tâm TTGDSKTW-Bộ Y tế;
- Các Vụ, đơn vị của Tổng cục;
- Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố.
- Lưu: VT, Vụ TTGD (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 148/TCDS-TTGD, CONG VAN 148 2010, TONG CUC DAN SO - KE HOACH HOA, TUYEN TRUYEN, NGHI DINH HUONG DAN, PHAP LENH DAN SO SUA DOI, VAN HOA - XA HOI