06/08/2010 | 2485 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1462 /BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 437/BQL-TĐ ngày 13/7/2010 của Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 đề nghị giải đáp vướng mắc trong việc lập đơn giá xây dựng công trình theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định “Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư này để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình”..

Vì vậy, trong trường hợp Chủ đầu tư xét thấy hệ thống đơn giá xây dựng của địa phương phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình, có thể xem xét để vận dụng áp dụng trong công tác lập dự toán xây dựng công trình. Đối với các yếu tố chi phí có liên quan đến giá thị trường, Chủ đầu tư cần tham khảo, thu thập, cập nhật số liệu thị trường thường xuyên làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo giá thị trường của các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và Điều 15 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,VKT,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1462/BXD-KTXD, CONG VAN 1462 2010, BO XAY DUNG, LAP DON GIA XAY DUNG CONG TRINH, XAY DUNG - DO THI