23/07/2008 | 4887 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1459/BXD-KTXD
V/v: Định mức, đơn giá công trình biển, đảo.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Công Binh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1427/BTL - DK ngày 26/6/2008 của Bộ Tư lệnh Công Binh về Định mức, đơn giá công trình biển, đảo; Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với những công tác xây lắp nêu trong công văn số 1427/BTL - DK ngày 26/6/2008 không có trong Bộ đơn giá của UBND tỉnh Bình Thuận thì vận dụng những công tác xây lắp có điều kiện và biện pháp thi công tương tự trong định mức dự toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2000/QĐ - BXD ngày 09/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo và các quy định về vật liệu, nhân công, máy thi công và các quy định khác trong Quyết định số 73/1999/QĐ - CT - UBBT ngày 23/9/1999 của UBND tỉnh Bình Thuận làm cơ sở tính đơn giá công trình xây dựng "cơ sở hạ tầng đảo Hòn Hải";

2. Định mức hao phí máy trong Quyết định số 19/2000/QĐ - BXD ngày 09/10/2000 đã tính đến yếu tố ảnh hưởng do điều kiện thi công trên đảo như: Chờ đợi do yếu tố công nghệ, dự phòng kỹ thuật... Riêng các yếu tố ảnh hưởng như: nước mặn, nước nợ, sương mù, vùng sâu vùng xa, hải đảo được kể đến khi tính giá ca máy và thiết bị thi công; Vì vậy, khi áp dụng Bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ - BXD ngày 28/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh 1,055 đối với máy và thiết bị thi công trong vùng nước mặn, nước nợ như quy định tại Quyết định số 1260/1998/QĐ - BXD.

Bộ Tư lệnh Công Binh căn cứ vào hướng dẫn trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ quốc phòng;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD; TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1459/BXD-KTXD, CONG VAN 1459 2008, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI