17/01/2006 | 1450 Lượt xem |

BỘ CÔNG AN
TỔNG CỤC CẢNH SÁT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 139/C11-C27
V/v Hướng dẫn thực hiện một số Điểm của Thông tư số 99/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

- Đ/c Giám đốc CA các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đ/c Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.

 

Ngày 14/11/2005, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2005/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài (sau đây gọi tắt là Thông tư 99), Thông tư này đã được đăng trên Công báo số 24 ngày 23/11/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2005.

Sau khi thống nhất với Vụ Tài chính – Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn thêm một số Điểm sau:

1. Đối tượng thu lệ phí là công dân Việt Nam có nhu cầu đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài được Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (ở Bộ) hoặc phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh, thành phố) cấp Giấy xác nhận không có tiền án.

2. Mức thu lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án là 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/lần/người. Cơ quan cấp Giấy xác nhận không có tiền án phải niêm yết công khai mức thu lệ phí tại nơi tiếp nhận hồ sơ của công dân. Khi thu tiền lệ phí phải lập và cấp biên lai thu do Bộ Tài chính phát hành cho người nộp lệ phí.

Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (ở Bộ) và phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh, thành phố) được trích lại 60% (sáu mươi phần trăm) trong tổng số tiền lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án thực thu được để sử dụng vào các nội dung theo quy định tại Điểm 3, Mục II, Thông tư 99.

3. Những trường hợp cần có yêu cầu tra cứu giữa địa phương và Bộ, giữa các địa phương với nhau thì định kỳ hàng quý đơn vị, địa phương có yêu cầu tra cứu phải trích trong số 60% lệ phí được trích lại (được coi là 100%) để chi cho các nội dung sau:

- Chi 30% để bồi dưỡng cho đơn vị, địa phương tra cứu, cung cấp thông tin.

- Số 70% còn lại chi sử dụng cho đơn vị, địa phương có yêu cầu tra cứu.

4. Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát và phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Tài vụ để tổ chức thu, nộp, quản lý sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án theo đúng quy định của Thông tư 99.

Đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Thông tư 99 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn này. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Tổng cục Cảnh sát (qua C27) để nghiên cứu, hướng dẫn kịp thời./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP3 (để báo cáo LĐ Bộ);
- Đ/c Trần Văn Thảo – TCT (để báo cáo);
- V22 (để theo dõi, phối hợp);
- Lưu: C12, C27, C29.     

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Xuân Hồng  

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 139/C11-C27, CONG VAN 139 2006, TONG CUC CANH SAT NHAN DAN, THUE - PHI - LE PHI