13/04/2011 | 3238 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1247/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 805/CT-TTr1 ngày 18/01/2011 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế TNDN của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 1.2 mục IV phần C Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất; điểm 1.2 mục II phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí chuyển nhượng bất động sản.

- Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.18. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản trích trước khác…”.

- Điểm i khoản 2 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn:

“i) Sửa đổi, bổ sung điểm 2.18 mục IV Phần C như sau:

Không tính vào chi phí được trừ: Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản trích trước khác.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán điều chỉnh, xác định chính xác số thuế TNDN phải nộp dựa trên các hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh theo đúng quy định…”

- Điểm 11 mục I phần A công văn số 518/TCT-CS ngày 14/2/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2010 hướng dẫn như sau:

“11. Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ đối với: các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế; các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản trích trước khác.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh hoạt động SXKD đã ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp tính toán điều chỉnh, xác định chính xác số thuế TNDN phải nộp dựa trên các hóa đơn, chứng từ thực tế đã phát sinh theo đúng quy định”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, để đảm bảo nguyên tắc doanh thu phù hợp với chi phí và phù hợp với doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài này đã phát sinh doanh thu thì được phân bổ các khoản chi thực tế đã phát sinh và trích trước các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Nguyên tắc phân bổ các khoản chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng đã phát sinh và trích trước thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.2 mục IV phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC điểm 1.2 mục II phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC, Thông tư số 130/2008/TT-BTC, Thông tư số 18/2011/TT-BTC nêu trên và tình hình thực tế của Công ty để xác định chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng của Công ty khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1247/TCT-CS, CONG VAN 1247 2011, TONG CUC THUE, THUE THU NHAP DOANH NGHIEP, DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI