25/06/2008 | 5120 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1228/BXD-KTQH
V/v: áp dụng Quyết định 135/2007/QĐ-UBND ngày 8/12/2007 của UBND TP HCM

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1823/SQHKT-QHKTT ngày 23/5/2008 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về việc đề nghị áp dụng Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh thay cho các quy định tại Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng ban hành năm 2008 đối với nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản những quy định trong Quyết định 135/2007/QĐ-UBND ngày 8/12/2007 là phù hợp với các quy định theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng năm 2008.

2. Đối với một số quy định về tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, khoảng lùi công trình quy định trong Quyết định 135/2007/QĐ-UBND ngày 8/12/2007 có sự điều chỉnh khác so với quy định tại Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng để đảm bảo phù hợp với tính đặc thù theo từng khu vực trong thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố về việc áp dụng quy định tại Quyết định 135/2007/QĐ-UBND đối với nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

3. Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP Hồ Chí Minh, Sở Quy hoạch Kiến trúc có thể kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo và tổ chức việc nghiên cứu ban hành các Quy định về quản lý kiến trúc quy hoạch để phù hợp với nhu cầu quản lý và phát triển kiến trúc quy hoạch của Thành phố trên cơ sở các quy định tại Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHCN; Viện KTQH, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1228/BXD-KTQH, CONG VAN 1228 2008, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI