06/03/2009 | 2645 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1185/TCHQ-GSQL
V/v thuê mượn thiết bị giữa 2 doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 090224 ngày 24/02/2009 và công văn số 090225 ngày 25/02/2009 của Công ty TNHH Aureole BCD là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) có trụ sở tại Khu chế xuất Long Bình đề nghị cho phép và hướng dẫn Công ty làm thủ tục mượn các thiết bị khuôn từ Công ty Furukawa là DNCX có trụ sở tại KCN Tân Thuận, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 13, Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ để giải quyết thủ tục mượn các thiết bị khuôn nêu trên giữa Công ty TNHH Aureole BCD và Công ty Furukawa.

Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản XIV, Mục II, Phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Aureole BCD
(thay trả lời);
(Đ/c: Lô B4, Khu CX Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1185/TCHQ-GSQL, CONG VAN 1185 2009, TONG CUC HAI QUAN, DOANH NGHIEP