06/04/2010 | 4827 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 1094/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SEO KWANG VINA E.V.A.
(Địa chỉ: Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 022010/SK-TCT ngày 13/3/2010 của Công ty TNHH Seo Kwang VINA E.V.A về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động có ký hợp đồng thử việc, lương trên 500.000 đồng/tháng (dưới 4 triệu đồng/tháng). Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại tiết 1.2.7, điểm 1.2, khoản 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/1ần trở lên thì phải khấu trừ thuế trước khi trả cho cá nhân.

2. Tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định:

"Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

- Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hoá (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,…) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng."

Căn cứ các quy định trên: Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A trả thu nhập cho người lao động trong thời gian thử việc là 02 tháng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên trước khi trả thu nhập

Trường hợp người lao động của Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động có thu nhập phải làm cam kết theo Mẫu số 23/BCK-TNCN gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN (theo tỷ lệ 10% trên tổng thu nhập). Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, nếu phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC- BTC
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1094/TCT-TNCN, CONG VAN 1094 2010, TONG CUC THUE, THUE THU NHAP CA NHAN, THUE - PHI - LE PHI