12/08/2010 | 19075 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10589/BTC-TCT
V/v trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được vướng mắc của một số doanh nghiệp về trích khấu hao tài sản cố định trong Khoảng thời gian tạm ngừng sản xuất để sửa chữa. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Điều 9 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định: “Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

+ TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất.

+ TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

+ TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

+ TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

+ TSCĐ là nhà và đất ở trong trường hợp mua lại nhà và đất ở đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất không phải tính khấu hao.

+ TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

+ TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất”.

Tại tiết a Điểm 2.2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/2/2008 của Bộ Tài chính quy định các Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: “Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ”.

Căn cứ theo nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ hiện hành thì tài sản TSCĐ của doanh nghiệp (trừ những TSCĐ quy định tại Điểm 1 Điều 9 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính) có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đều phải trích khấu hao và hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo mức trích khấu hao quy định. Trường hợp tài sản cố định đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng do sự cố tạm thời dừng với thời gian ngắn (dưới 12 tháng) để sửa chữa rối tiếp tục phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong Khoảng thời gian tạm dừng đó doanh nghiệp được trích khấu hao và Khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm dừng sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST; Cục TCDN; Vụ CĐKT&KT;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT (V1, PC, CS(4b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 10589/BTC-TCT, CONG VAN 10589 2010, BO TAI CHINH, TRICH KHAU HAO TAI SAN CO DINH, DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI