13/10/1986 | 3333 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0292/LĐ-NL
Về việc trợ cấp thôi việc với người được phép xuất cảnh sang nước ngoài sinh sống

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1986

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG SỐ 0292/LĐ-NL NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1986 VỀ VIỆC TRỢ CẤP THÔI VIỆC VỚI NGƯỜI ĐƯỢC PHÉP XUẤT CẢNH SANG NƯỚC NGOÀI SINH SỐNG

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Đặc khu trực thuộc Trung ương,
- Các cơ quan Đảng và đoàn thể.

Hiện nay nhiều địa phương đề nghị Bộ Lao động hướng dẫn về chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động làm việc tại các cơ quan xí nghiệp Nhà nước ta xin thôi việc để sang nước tư bản chủ nghĩa sinh sống với gia đình, sau khi Nhà nước ta cho phép được xuất cảnh; Bộ lao động có ý kiến như sau:

1- Người lao động được Nhà nước ta cho đi một cách hợp pháp dù là sang các nước tư bản chủ nghĩa, người đó xin thôi việc là trường hợp chính đáng, do đó cơ quan hoặc xí nghiệp cho người đó được thôi việc.

2- Cơ quan hoặc Xí nghiệp cấp giấy thôi việc cho người lao động và trợ cấp thôi việc cho họ theo chế độ hiện hành, thu hồi mọi giấy tờ, tài liệu, dụng cụ làm việc đã giao cho người đó sử dụng khi làm việc ở cơ quan Xí nghiệp, đồng thời báo cho chính quyền địa phương nơi người đó cư trú biết để quản lý trong lúc chưa rời khỏi đất nước.

 

Đào Thiện Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 0292/LD-NL, CONG VAN 0292, BO LAO DONG