18/11/2010 | 1525 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 8411/VPCP-KTTH
V/v: Hướng dẫn xếp lương đối với lao động tốt nghiệp 3 cấp trình độ nghề.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại các công văn số 2418/LĐTBXH-LĐTL ngày 19 tháng 7 năm 2010 và số 3579/LĐTBXH-LĐTL ngày 13 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn xếp lương đối với lao động tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ nghề, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ nghề theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 8411/VPCP-KTTH, CONG VAN 8411 2010, VAN PHONG CHINH PHU, HUONG DAN, LAO DONG TOT NGHIEP 3 CAP TRINH DO NGHE, LAO DONG - TIEN LUONG