24/02/2006 | 3210 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 725/TCHQ-GSQL
V/v: Nộp giấy phép của CITES khi làm thủ tục xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 0128/HQAG-NV ngày 27/1/2006 của Cục hải quan Tỉnh An Giang đề nghị xem xét việc doanh nghiệp không phải nộp giấy phép CITES bản chính khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng xuất khẩu thuộc danh mục phải xin giấy phép xuất khẩu do cơ quan CITES chỉ cấp có 01 bản chính, nhưng bản chính này lại là chứng từ phải cung cấp cho người mua hàng để làm thủ tục nhập khẩu và chứng nhận xuất xứ hàng hoá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Điều 16 Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính Phủ quy định về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động, thực vật hoang dã: khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan chấp nhận Doanh nghiệp xuất khẩu những mặt hàng thuộc danh mục CITES quản lý, chỉ phải nộp bản sao giấy phép CITES và xuất trình bản chính để đối chiếu.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan Tỉnh An Giang biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP
(để biết, thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 725/TCHQ-GSQL, CONG VAN 725 2006, TONG CUC HAI QUAN, NOP GIAY PHEP CITES, GIAY PHEP CITES, CONG UOC WASHINGTON, THU TUC XUAT KHAU, XUAT NHAP KHAU