06/01/2014 | 3899 Lượt xem |

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/BTTTT-CBC
V/v tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tại Công điện số 484/CĐ-UBATGTQG ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 và Quyết định số 2043/QĐ-TTG ngày 05/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông giai đoạn 2013-2015, tuyên truyền về an toàn giao thông là trách nhiệm của các cấp, các ngành nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông, đồng thời kiềm chế, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban An toàn Giao thông; Ban Tuyên giáo; Mặt trận tổ quốc; Thành đoàn, Tỉnh đoàn; Sở Giao thông vận tải; Công an và các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, từng địa bàn cơ sở, các khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức và chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin các Đài truyền thanh cấp huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông qua hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn, ở cộng đồng dân cư, trên các tuyến đường nhằm tạo phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông rộng khắp.

2. Các cơ quan báo chí xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu…tăng thời lượng tuyên truyền về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cần chủ động, tích cực và thường xuyên không chỉ trong dịp Tết Nguyên Đán.

3. Các cơ quan báo chí cần phản ánh tình trạng vi phạm an toàn giao thông và đưa những hình thức và biện pháp xử lý mạnh đối với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đặc biệt là các hành vi như: chạy quá tốc độ, vượt sai quy định, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chở quá số người quy định…Phát hiện, nêu gương các cá nhân, tập thể trong việc chấp hành, điều hành tốt pháp luật giao thông.

Tuyên truyền về an toàn giao thông là nội dung quan trọng, lâu dài, yêu cầu Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh, thành phố triển khai thực hiện những nội dung trên. Lãnh đạo các cơ quan báo chí chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân để mọi người hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông, tác hại của tai nạn giao thông đối với gia đình, cộng đồng, xã hội, để từ đó có ý thức, biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông có hiệu quả. Các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, các cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác này sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét biểu dương, khen thưởng.

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và các lễ hội Xuân năm 2014, đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí, địa chỉ số 92C, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong tháng 4 năm 2014 để Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTCP, Chủ tịch UB ATGT QG Nguyễn Xuân Phúc; Để b/c
- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các thành viên UB ATGTQG;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, Cục BC (01), ĐKL (600)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 69/BTTTT-CBC, CONG VAN 69 2014, BO THONG TIN VA TRUYEN THONG, CONG NGHE THONG TIN, GIAO THONG - VAN TAI, VAN HOA - XA HOI