09/10/2012 | 5173 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6700/BGDĐT-GDMN
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 239/ QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 11 tháng 4 năm

2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 2 năm 2012 về Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, dự kiến vào cuối tháng 11/2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo báo cáo bổ sung cập nhật tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương đến hết tháng 10/2012, tập trung vào các nội dung như sau:

I/ Tình hình triển khai

1/Triển khai thực hiện Đề án/ Kế hoạch thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non

cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn, tiến độ công nhận phổ cập.

2/ Kết quả đạt được trong việc xây dựng trường, lớp, cơ sở vật chất thực hiện

phổ cập; việc chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non ở địa phương.

3/ Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thực hiện chế độ chính sách cho

giáo viên, việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

4/ Việc bố trí và thực hiện kế hoạch ngân sách, chương trình mục tiêu quốc

gia giáo dục và phối hợp lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện phổ cập.

5/ Khó khăn, vướng mắc.

II. Kiến nghị, đề xuất.

Đề nghị tổng hợp số liệu cơ bản về tiến độ thực hiện, cơ sở vật chất, giáo viên, tài chính (theo mẫu đính kèm).

Báo cáo xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Mầm non), số 49-Đại Cồ Việt, TP Hà Nội, trước ngày 05/11/2012. Trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6700/BGDDT-GDMN, CONG VAN 6700 2012, BO GIAO DUC VA DAO TAO, BAO CAO THUC HIEN QUYET DINH 239/QD-TTG, GIAO DUC