16/09/2011 | 12315 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6159/BGDĐT-GDTH
V/v: Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho GV Tiếng Anh TH năm học 2011-2012

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, tiếp theo công văn số 6003/ BGDĐT-GDTH ngày 21/9/2010 hướng dẫn dạy chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học, quyết định số 4674/ QĐ- BGDĐT ngày 15/10/2010 về việc triển khai dạy thí điểm chương trình Tiếng Anh tiểu học, công văn số 549/ BGDĐT-GDTH ngày 09/2/2011 hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa thí điểm tiếng Anh 3 và bộ thiết bị dạy học, công văn số 5643/ BGDĐT-GDTH ngày 24/8/2011 hướng dẫn dạy học tiếng Anh lớp 3, lớp 4 năm học 2011-2012, công văn số 5893/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 06/9/2011 hướng dẫn mua sắm thiết bị dạy học môn ngoại ngữ cấp tiểu học năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung về kế hoạch triển khai và chế độ chính sách cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở tiểu học năm học 2011-2012 như sau:

1. Kế hoạch triển khai

Các sở giáo dục và đào tạo gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch dạy học, số giáo viên, số lớp, số học sinh tham gia triển khai Tiếng Anh lớp 3 và lớp 4 năm học 2011-2012 trước ngày 07/10/2011 theo mẫu gửi kèm.

2. Chế độ cho giáo viên

2.1 Về đào tạo bồi dưỡng

Giáo viên được tạo điều kiện về thời gian và kinh phí tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng ở Trung ương và địa phương theo yêu cầu của Bộ, của Sở để đạt chuẩn về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm, được tham gia các sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấp phòng, cấp sở để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ.

2.2 Về tài liệu, thiết bị dạy học

Giáo viên dạy lớp 3 và lớp 4 theo chương trình thí điểm và trong kế hoạch của Bộ, của Sở được trang bị sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, xuất bản và các đồ dùng dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn ngoại ngữ cấp tiểu học ban hành theo Công văn số 5893/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 06/9/2011. Các Sở căn cứ vào điều kiện kinh phí, thực trạng, nhu cầu của địa phương và trình độ giáo viên để tổ chức mua sắm và cấp phát tài liệu, thiết bị dạy học phù hợp trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả.

 2.3 Định mức tiết dạy

Giáo viên dạy Tiếng Anh theo chương trình thí điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 được bố trí dạy không quá 18 tiết/tuần để có thời gian học tập, nâng cao trình độ và rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cho quá trình thí điểm.Trong trường hợp giáo viên dạy quá 18 tiết/tuần, số tiết còn lại được tính thừa giờ theo quy định hiện hành.

3. Kinh phí

Kinh phí chỉ đạo, tổ chức dạy và học Tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án, từ chương trình mục tiêu giáo dục quốc gia và các nguồn kinh phí khác của các cấp quản lý và của nhà trường.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) để được xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi ( để t/h);
- Bộ trưởng ( để b/c);
- Các Thứ trưởng ( để biết);
- Vụ KHTC, Vụ TCCB, Ban QLĐANN2020, Cục NG, Cục CSVC, Thanh tra,VKHGDVN, NXBGDVN( để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDTH. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

(Kèm theo Công văn số 6159/BGDĐT-GDTH ngày 16/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

UBND TỈNH, TP…..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

V/v: chuẩn bị triển khai dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần năm học 2011-2012

………, ngày      tháng      năm 2011

 

Kinh gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Giáo dục Tiểu học

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH LỚP 3, LỚP 4 ( 4 TIẾT/ TUẤN)

NĂM HỌC 2011-2012

STT

Trường

 GV đạt  B2

GV đạt B1

Số lớp 4

Số HS

Số lớp 3

Số HS

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

………..

……

…..

…..

….

….

…..

 

Người lập bảng

GIÁM ĐỐC

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6159/BGDDT-GDTH, CONG VAN 6159 2011, BO GIAO DUC VA DAO TAO, GIAO VIEN TIENG ANH TIEU HOC, KE HOACH DAY HOC TIENG ANH, GIAO DUC