13/12/2011 | 7295 Lượt xem |

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 573/GSQL-TH
V/v Vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Trả lời công văn số 2945/HQBD-GSQL ngày 18/11/2011 của Cục Hải quan Bình Dương báo cáo vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E số tham chiếu E114401812292415 cấp ngày 08/10/2011, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm 7 công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 07/6/2011 của Tổng cục Hải quan quy định: "… Trường hợp hóa đơn do một công ty của Trung Quốc hoặc ASEAN cấp (công ty này không phải nhà xuất khẩu) cũng được hiểu là trường hợp hóa đơn bên thứ ba". "Nhà xuất khẩu" ở đây được hiểu là công ty đứng tên trên ô số 1 của C/O.

Như vậy, đây là trường hợp mua bán ba bên và hóa đơn do Công ty Abana phát hành là hóa đơn bên thứ ba. Theo đó, việc không tích vào mục "Third party invoicing" tại ô số 13 của C/O là không đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 573/GSQL-TH, CONG VAN 573 2011, TONG CUC HAI QUAN, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU